Volební řád SMPH, z. s.

1. Vyhlášení voleb

1.1. Vyhlášení a sestavení kandidátek

1.1.1. V kalendářním roce předcházejícím roku, v němž skončí řádný mandát stávajícího výboru a revizní komise, vyzve předseda výboru členy SMPH, aby navrhli kandidáty do nového výboru a nového revizora a sami se o kandidaturu ucházeli. Nabídka se uskuteční prostřednictvím Zpravodaje SMPH, elektronické konference SMPH a dopisů členům neodebírajícím Zpravodaj. V oznámení bude uvedeno i datum uzávěrky kandidátky, která v případě nutnosti může být přesunuta na pozdější termín.

1.1.2. Návrhy na kandidáty přijímají členové výboru SMPH a shromažďuje je předseda výboru. Navržení členové musí být s touto skutečností neprodleně seznámeni a k návrhu se vyjádří. Kandidující členové případně určí funkci nebo referát, do něhož kandidují. Do jedné funkce může kandidovat více členů a kandidát může kandidovat do více funkcí.

1.1.3. Současně s návrhem kandidátů do výboru a na revizora jsou členové vyzváni k sestavení minimálně dvoučlenné volební komise (VK). Její mandát je vázán jen a pouze na organizaci aktuální volby výboru a revizora a její členové současně nesmějí kandidovat na post předsedy, místopředsedy výboru, hospodáře nebo revizora

1.1.4. Výbor v souladu se stanovami jmenuje na základě prostého počtu hlasů volební komisi a pověří ji organizací voleb. Při rovnosti hlasů rozhodne termín přijetí hlasů.

1.1.5. Předseda odstupujícího výboru sestaví kandidátku do výboru a funkce revizora podle předepsaného vzoru s poučením o způsobu hlasování, limitu počtu členů voleného výboru, stanoveného odstupujícím výborem, se stručnou charakteristikou kandidátů (rok narození, zaměstnání, aktivita v SMPH), adresou předsedy a členů volební komise a datem uzávěrky voleb. Volební lístek s navrženými kandidáty obdrží členové SMPH poštovní zásilkou, současně je rozeslán e-mailem v konferenci SMPH.

1.1.6.  Výše uvedená agenda musí být uzavřena nejpozději do 31. ledna roku, v němž začíná volební období nových orgánů SMPH.

1.1.6.1. V případě mimořádných voleb jsou termíny dohodnuty tak, aby nekolidovaly s povinnostmi vyplývajícími ze stanov a smluv.

1.1.7. V případě konání doplňovacích voleb se postupuje analogicky. Kandidatura je omezena na uprázdněnou funkci. Ke znění odstavce 1.1.6. se nepřihlíží. Uskutečnění doplňovacích voleb není závazné.

2. Volby

2.1. Volby se uskuteční korespondenčně nebo na plenární schůzi SMPH.

2.2. Korespondenční hlasování

2.2.1. Korespondenční hlasování je pouze veřejné. Volební lístky zašlou členové buď obyčejnou poštou, nebo e-mailem předsedovi volební komise.

2.2.2. Předseda VK zajistí, aby do skrutinia nebyly přijaty dva hlasy od jednoho člena.

2.2.3. Neplatným se volební lístek stává v případě, že není uvedeno jméno hlasujícího  nebo když počet hlasů na volebním lístku přesáhne povolené maximum.

2.2.4. Nesprávné hlasování pro kandidáta zneplatňuje hlasování za člena výboru i do funkce revizora. Správné hlasování pro další kandidáty uvedené na hlasovacím lístku zůstává v platnosti.

2.2.5. Preferenci hlasující zakroužkuje u zkratky ve sloupci funkce. Pokud tak neučiní, platí hlas pro funkci člena příslušného orgánu.

2.2.6. Po uzávěrce svolá předseda VK členy VK a společně sečtou hlasy. Zvoleni jsou kandidáti, kteří získali víc jak 50 % platných hlasů z počtu došlých hlasovacích lístků. Překročí-li počet zvolených kandidátů stanovený limit, stávají se členy volených orgánů kandidáti s vyšším počtem hlasů.

2.2.7. Pokud ze skrutinia přímo nevyplyne obsazení funkcí, volí nově zvolení členové výboru funkcionáře.

2.2.8. Předseda VK pořídí zápis o skrutiniu podepsaný členy VK, opatřený místem konání, datem a razítkem SMPH, pořídí jeho kopie a úředně ji ověří, Kopii úředně ověřeného zápisu zašle všem zvoleným kandidátům. Výsledek voleb zveřejní ve Zpravodaji SMPH, na webu SMPH  a v elektronické konferenci. Zápis a volební lístky archivuje do příštích voleb, jména voličů nezveřejňuje.
2.3.   Hlasování na plenární schůzi

2.3.1. Hlasování na plenární schůzi se děje buď veřejně nebo v případě žádosti některého přítomného člena tajně pomocí volebních lístků. Při veřejném hlasování se hlasuje o každém kandidátu zvlášť. Při hlasování tajném se postupuje podle bodu 2.2.2 až 2.2.9 analogicky. Platnými hlasy jsou pouze hlasy odevzdané přítomnými členy. Zvoleným kandidátem je ten, který obdrží více jak polovinu platných hlasů počítaných z přítomných členů.  Výsledek voleb oznámí volební komise ještě na schůzi.

2.3.2. Je-li do výboru zvoleno méně než 5 osob nebo není-li zvolen revizor, konají se volby dodatečné, v nichž se volí chybějící počet členů výboru (revizora) podle výše uvedených pravidel. Stejně se postupuje, kandiduje-li méně než 5 osob do výboru nebo nekandiduje-li nikdo na funkci revizora.

2.3.3. O průběhu voleb provede určený člen SMPH zápis, který odstupující předseda podepíše, orazítkuje a nechá vyhotovit úředně ověřenou kopii. Zápis i kopie se archivují k dalšímu použití po dobu  deseti let.

3. Ukončení voleb

3.1. Vyhlášení výsledků voleb a jejich rozeslání členům

3.1.1. Do 14 dní od zveřejnění výsledků voleb je možno podat zdůvodněný protest proti regulérnosti voleb předsedovi VK nebo členovi VK., který ho předá předsedovi VK. Předseda VK je povinen neprodleně seznámit s protestem členy VK a členy odstupujícího výboru a RK i kandidáty do výboru a RK nové.

3.1.2. Pokud RK nezjistí porušení stanov, volebního řádu či zákonů je oprávněna potvrdit výsledky voleb, jinak musí vyhlásit nový termín voleb.

3.1.3. Potvrzením výsledků voleb končí činnost VK. Odstupující výbor se dohodne na způsobu a termínu předání agendy novému výboru, stejně tak RK nebo revizor.

3.1.4. Jména funkcionářů se oznamují významným institucím (FÚ Brno II, ČAS, HaP MK Brno, případně dalším).

4.  Tento volební řád se nevztahuje na volby delegátů zastupujících
SMPH, z. s.  v jiných organizacích (ČAS, EAS, IMO apod.).

——–

Tento volební řád by schválen výborem SMPH, z. s. na jeho schůzi v Ostravě
dne 13. 5. 2017.

Příloha 1: Formát volebního lístku a příklad hlasování

P – předseda, MP – místopředseda, H – hospodář
ČV – člen výboru, RK – revizor/člen revizní komise

 

Způsob vyplnění:
Voliči vyplňují jednoznačně do sloupců „výbor“ a „Rev“ k jednotlivým jménům čísla 0 (hlasuji proti) nebo 1 (hlasuji pro).
Součet čísel ve sloupci nesmí přesáhnout nařízený limit
(pro výbor je nejnižší limit 5, pro Rev je nejvyšší limit 1).
V řádku může být nejvýše jedno číslo 1.
Pokud má kandidát zájem o více funkcí ve výboru, může mu hlasující zakroužkovat jednu preferenci
Kandidáta nelze volit do orgánu, do kterého nekandiduje.

Comments are closed.