Stanovy SMPH, z. s.

Obecná ustanovení

Článek 1
(1) Společnost pro meziplanetární hmotu, zapsaný spolek, zkratkou SMPH, z. s., dále jen SMPH, je dobrovolným, nepolitickým a neziskovým sdružením odborných a vědeckých pracovníků, amatérských zájemců o tuto problematiku a dalších přátel astronomie a příbuzných věd.
(2) SMPH je spolkem podle § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Článek 2
(1) Sídlem SMPH, z.s. je Mukařov, Sosnová 216, PSČ 251 62

Článek 3
(1) SMPH důsledně prosazuje ve své činnosti vědecké metody práce.
(2) SMPH podporuje rozvoj astronomie a koordinuje vzájemnou spolupráci svých členů. Orientuje zájem svých členů na řešení aktuálních otázek a zajišťuje růst jejich odborné úrovně.
(3) SMPH informuje své členy o astronomických objevech, o a aktuálním stavu výzkumu zejména v oboru meziplanetární hmoty a v příbuzných oborech a o pořádaných odborných akcích.
(4) K zajištění těchto úkolů vydává SMPH členský zpravodaj a pořádá pro své členy setkání a semináře.
(5) V oboru své působnosti zajišťuje mezinárodní spolupráci na světových projektech
i projektech svých členů.

Členství

Článek 4
(1) Členem SMPH se může stát fyzická osoba starší 15 let po podání přihlášky a zaplacení příspěvku na jeden kalendářní rok.

Článek 5
(1) Aktivní volební právo má každý člen SMPH.
(2) Pasivní volební právo má každý člen SMPH starší 18 let.
Každý člen má právo na informace týkající se hospodaření SMPH a její činnosti. Výjimkou mohou být jen vybrané informace důvěrného charakteru dle schválení revizorem.
(3) Každý člen má právo podávat náměty, připomínky, dotazy a stížnosti výboru SMPH, revizorovi SMPH a plenární schůzi SMPH.

Článek 6
(1) Nové členy přijímá předseda výboru SMPH na základě písemné žádosti zaslané některému členu výboru. Tuto pravomoc může delegovat na člena výboru.

(2) Členství v SMPH zaniká:

 • nezaplacením členských příspěvků na kalendářní rok do konce března tohoto  roku,
 • z rozhodnutí člena,
 • úmrtím člena,
 • vyloučením výborem SMPH při jednání neslučitelném s cíli SMPH.

(3)  Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat k plenární schůzi, do projednání jsou jeho členská práva a povinnosti pozastaveny.

Seznam členů

Článek 6a
(1) Primární evidenci členů vede člen výboru SMPH pověřený členskou evidencí. Tento vytváří neveřejný seznam členů ve formě listinného souboru přihlášek členů, nebo evidenčních listů, druhotně vytváří elektronický adresář členů. Adresář obsahuje kromě jména člena pouze jeho vztah k ČAS, symbol výdělečné nečinnosti, údaj o jeho bydlišti a e-mailové adrese. Dále může obsahovat operativní údaje, které nejsou údaji osobními.
(2) Vyjma jmenného seznamu členů jsou ostatní údaje o členech neveřejné. K úplnému seznamu mají přístup pouze členové výboru SMPH a revizor.
(3) Jmenné seznamy bez osobních údajů slouží mj. k administrativním úkonům při styku s ČAS; zejména jde o přehled plateb členských příspěvků, který vede hospodář výboru SMPH.

Orgány SMPH

Článek 7
(1) Orgány SMPH jsou

 • plenární schůze,
 • výbor,
 • revizor.

(2) Plenární schůze je nejvyšším orgánem SMPH a hlavním prostředkem kontroly činnosti SMPH, koná se na setkání členů SMPH, nejméně jedenkrát za funkční období výboru.
(3) Výbor je statutárním orgánem SMPH, je volen na čtyřleté období a má nejméně 5 členů.
(4) Revizor je volen na čtyřleté období.

Plenární schůze SMPH

Článek 8
(1) Plenární schůzi svolává obvykle výbor SMPH podle pravidel stanovených organizačním a jednacím řádem.
(2) Na základě usnesení výboru mohou být některé úkoly příslušející plenární schůzi nahrazeny korespondenčním hlasováním členů o předkládaných otázkách. Průběh hlasování se řídí organizačním a jednacím řádem a volebním řádem.
(3) Mimořádnou plenární schůzi svolává výbor nebo revizor.
(4) Jestliže o to požádá alespoň pětina členů SMPH, svolá výbor SMPH nebo revizor mimořádnou plenární schůzi.
(5) Plenární schůze se musí uskutečnit do půl roku ode dne, kdy se k ní odvolal člen SMPH podle článku 6 odst. (3).
(6) S programem plenární schůze musí být seznámeni všichni členové nejméně 30 dnů před termínem jejího konání.

Článek 9
(1) Jednání plenární schůze se řídí organizačním a jednacím řádem
(2) Hlasování na plenární schůzi může být nahrazeno korespondenčním hlasováním, jeho průběh se v obou případech řídí volebním řádem.
(3) Plenární schůzi přísluší zejména:

 • schvalovat zprávu o hospodaření výboru,
 • schvalovat návrhy výboru na činnost SMPH v příštím období,
 • projednávat stížnosti a připomínky členů,
 • udělovat absolutorium, volit nový výbor, revizora,
 • projednávat návrhy na změnu stanov, případně zrušení SMPH,
 • poskytovat výboru podněty pro další práci SMPH.

(4) Při hlasování plenární schůze rozhoduje většina z přítomných členů SMPH , pro změnu stanov je zapotřebí dvoutřetinové většiny z přítomných členů SMPH. Ke zrušení SMPH je nutné, aby bylo méně než 8 hlasů proti.
(5) Při korespondenčním hlasování rozhoduje prostá většina z došlých hlasů členů SMPH. Pro změnu stanov je zapotřebí dvoutřetinové většiny z došlých hlasů členů SMPH.

Výbor SMPH

Článek 10
(1) Výbor se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát v kalendářním roce.
(2) Aktuální problémy řeší výbor v nejkratší době korespondenčně nebo telekomunikačními prostředky.
(3) V případě potřeby může výbor kooptovat další členy SMPH a ustanovovat další funkcionáře výboru s určenými právy a povinnostmi. Toto právo nelze uplatnit, klesne-li počet členů výboru pod polovinu stavu vzniklého volbami. Nejbližší plenární schůze může kooptaci potvrdit nebo zamítnout.

Článek 11
(1) Do pravomoci výboru náleží především:

 • stanovení priorit odborné činnosti SMPH,
 • sestavení rozpočtu  SMPH a dozor nad jeho dodržováním, případně jeho změny,
 • stanovení výše členských příspěvků,
 • dozor nad dodržováním práv a povinností členů.

(2) Funkcionáři výboru jsou:

 • předseda – odpovídá za činnost výboru jako celku,
 • místopředseda – zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo nemoci,
 • hospodář – řídí hospodaření SMPH a je za ně odpovědný,
 • členové.

Jménem SMPH jedná předseda, v záležitostech jim svěřených také místopředseda, hospodář a členové výboru, případně i jiní členové SMPH.
(3) Výbor může delegovat některé své pravomoci a povinnosti se souhlasem revizora na své členy. Tito odpovídají za výkon svěřených práv a povinností výboru, revizorovi a plenární schůzi.

Zastupování

Článek 11a
(1) Ve věcech obecně právních zastupuje SMPH předseda výboru. Tuto pravomoc může v jednotlivých případech delegovat na místopředsedu výboru. Místopředseda výboru zastupuje v těchto věcech SMPH vždy, kdy předseda výboru tuto funkci vykonávat nemůže.
(2) Ve věcech daňové evidence a daňových povinností zastupuje SMPH hospodář výboru. Pravomoc předsedy výboru a místopředsedy výboru se tímto ustanovením neomezuje.
(3) Ve věcech odborných může zastupovat SMPH kterýkoliv člen výboru.
(4) V jednotlivých případech může výbor SMPH pověřit zastupováním kteréhokoliv člena výboru.
(5) Žádný člen výboru SMPH nemůže zavázat SMPH k hmotnému plnění vůči třetím osobám, přesahujícímu hodnotu 5000 Kč bez souhlasu výboru SMPH, pokud toto plnění neplyne ze zákona. Souhlas s plněním přesahujícím uvedenou částku musí být zaznamenán v písemné formě.

Článek 12
(1) Povinnosti výboru jsou

 • sestavit a uveřejnit každý rok zprávu o činnosti a hospodaření SMPH,
 • zajistit publicitu a propagaci činnosti SMPH,
 • vést evidenci členů a aktuálních změn údajů o nich v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů,
 • zajistit informovanost členů o dění v SMPH,
 • sloužit jako centrum odborné a poradenské činnosti.

(2) K zajištění těchto úkolů navazuje výbor styky s dalšími organizacemi příbuzného zaměření v ČR i zahraničí.

Revizor

Článek 13
(1) Revizor má právo účastnit se schůzí výboru a právo na informace o jeho činnosti.
(2) Revizor zejména

 • kontroluje hospodaření a činnost výboru a sestavuje o tom zprávu,
 • shromažďuje, vyhodnocuje a předkládá k řešení stížnosti členů,
 • sleduje dodržování stanov,
 • má právo nařídit svolání, případně svolat plenární schůzi SMPH,
 • má právo nařídit výboru projednání a vyřešení účetních nesrovnalostí.

Hospodaření SMPH

Článek 14
(1) SMPH hospodaří s prostředky dle rozpočtu, za hospodaření je odpovědný předseda a hospodář.
(2) Finanční prostředky SMPH jsou získávány z členských příspěvků, darů, grantů a příspěvků na činnost.
(3) O hospodaření je vedena účetní evidence dle platných zákonů a předpisů.
(4) O majetku je vedena majetková evidence.

Závěrečná ustanovení

Článek 15
(1) SMPH zaniká dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jinou organizací, nenaplněním Čl. 11 odst. (2) po uplynutí doby 9 měsíců od konce volebního období, pravomocným rozhodnutím dle zákona 89/2012 Sb. v platném znění nebo rozhodnutím soudu.
(2) Při zániku SMPH se provede majetkoprávní vypořádání
(3) Případný majetkový a finanční zůstatek bude převeden na spolek, zabývající se podobnou problematikou.

Comments are closed.